مرکز آموزشی تابش نور

مرکز تابش نور مبتنی بر آموزه های دینی برگرفته از کتاب و سنت بنا بر فهم سه قرن اول اسلام و بر اساس
زبان روز و نیاز های جامعه از لحاظ دینی و فرهنگ اصیل اسلامی پایه گذاری شده است

خلاصه از فعالیت های مرکز آموزشی تابش نور

مرکز تابش نور با داشتن اساتید پر تالش و زحمت کش در حد توان کوشش میکند تا با امور ذیل در خدمت
عموم مردم اعم از مرد و زن، عامه و اهل علم باشند:

سلسه دروس پیشنهادی

شناخت رسول الله (ص)

دروس جذاب شناخت سیرت وتمام زندگانی پیامبر اسلام

دروس اسما الحسنی

دروس جذاب اسما الحسنی با استاد مفتی عبدالرحمن احراری

دروس تفسیر

تفسیر قرآن کریم به صورت واضح

اهداف تاسیس مرکز علوم قرآنی تابش نور

هدف اول

نشر و پخش مفاهیم صحیح قرآن کریم و احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم موافق با فهم صحابه , تابعین وبزرگان اهل علم از مجتهدین ومحققین

هدف دوم

آشنا کردن این امت با قوانین تصحیح و تضعیف احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم , قواعد جرح وتعدیل وعلوم مصطلح الحدیث

هدف سوم

معرفی بزرگان اهل علم و اندیش مندان تاریخ اسلامی خصوصا بزرگان محدثین

0 +
بازدیدها
0 +
دروس تصویری
0 +
دروس صوتی
0 +
فتاوی

انجمن علوم قرآنی تابش نور

Scroll to top